Hëllef zur Selbsthëllef

Share on facebook
Share on pinterest
Share on twitter

D’ONG Eng oppen Hand fir Malawimam Schwéierpunkt Entwécklungshëllef huet scho ganz vill Projeten ëmgesat, déi drop ausgeriicht sinn, d’Hëllef zur Selbsthëllef ze fërderen. Ee vun dëse Projeten ass CABU.

CABU ass e Projet, deen op dräi Joer ausgeluecht war an dee mat insgesamt 357.501,- € gefërdert gouf. CABU steet dobäi fir „Capacity Building“ an hat als Zil, d’Mataarbechter vum Zitha-Partner St. Gabriel’s Hospital bei der Ëmsetzung vun eegene Projeten ze ënnerstëtzen. D’Ënnerstëtzung konzentréiert sech dobäi op d’Beräicher Project Management, Wëssenstransfert, lokal Weiderbildungen an en NGO-Büro. D’Mataarbechter sollten esou am Project Management weidergebilt ginn, fir Projete méi professionell ëmsetzen ze kënnen. Eng Missioun (2x d’Joer) vu lëtzebuergesche Professionellen a Schoulmeeschteren/Léierinne sollt déi technesch Ekipp an d’Mataarbechter vun der Spidolsapdikt an d’Enseignantë vu Chinyata a Sele hiert Fachwësse vermëttelen. Lokal Weiderbildungsméiglechkeeten an en NGO-Büro hunn doriwwer eraus séchergestallt, datt déi ënnerstëtzend Moossname weiderhi garantéiert ginn an d’Projetsaarbecht sech weider professionaliséiere kann.

Mir soen allen Donateuren, déi dat méiglech gemaach hunn, en häerzleche Merci.

All d'Projeten entdecken

Coifferssalon Seniorie Saint Jean de la Croix Luxembourg

« Der Friseur gibt dem Ich neuen Schwung » Dat war virun e puer Joer d’Motto vun der däitscher Coiffers-Federatioun. Fir vill Leit, a besonnesch dacks fir Fraen, ass de Coiffer wichteg fir d’Wuelbefannen an d’Zefriddenheet.

Kee Liewen ouni Waasser

Ronn 21 Millioune Mënsche liewen am Malawi – schätzungsweis e puer Milliounen dovun hu keen Zougang zu propperem Drénkwaasser. Duerch eng schlecht Ofwaasserversuergung…

E séchere Fräiraum fir Demenzpatienten

Demenzpatienten sinn dacks kierperlech fit oder nëmme wéineg ageschränkt. Vill vun hinnen hunn de Besoin, sech fräi ze beweegen, an der frëscher Loft spadséieren ze goen oder e Raum ze betrieden an ze verloossen, wann et hinnen dono ass.